Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Komorbidity

2.1.4 Komorbidity migrény

Velmi významná je znalost onemocnění, která se vyskytují souběžně s migrénou častěji, než by odpovidalo pouhé koincidenci (tzv. komorbidity migrény ).7,26,41,43,47,98

V různých publikacích se uvádějí následující komorbidity migrény, přičemž ne vždy jsou podávány jednoznačně a nesporně důkazy.

Kardiovaskulární poruchy:

 • hypertenze a hypotenze
 • Raynaudova choroba
 • prolaps mitrální chlopně
 • antifosfolipidový syndrom
 • angina pectoris a infarkt myokardu
 • trombocytopenie
 • hypertyreoidismus

Psychiatrické poruchy:

 • deprese
 • mánie
 • panická porucha
 • anxiozity

Neurologické poruchy:

 • epilepsie
 • cerebrovaskulární onemocnění
 • roztroušená skleróza mozkomíšní

Jiné choroby:

 • astma
 • alergie

Znalost těchto komorbit je z několika důvodů velmi významná.

Diagnosticky a diferenciálně diagnosticky je nutná znalost např. o tom, že se projevy migrény mohou překrývat se symptomy komorbidit (např. fokální poruchy mozku u migrény s aurou a u tranzitorních ischemických atak, přechodné poruchy vědomí u migreniků a epileptiků aj.).

Pro léčbu má znalost některých komorbit rovněž velký význam. Migrenik se současnou depresí může být úspěšně profylakticky léčen antidepresivy, u migrenika s epilepsií je lékem volby valproát atd.

Pro každodenní praxi jsou nejvýznamnější vztahy mezi migrénou a cévními mozkovými příhodami (CMP), migrénou a epilepsií a migrénou a velkými afektivními poruchami.

Migréna a CMP se manifestují ložiskovými poruchami, poruchami mozkového prokrvení a bolestmi hlavy. Bolesti hlavy se mohou vyskytovat před, během či po vzniku mozkové příhody. Poměrně větší je riziko CMP u migrény s aurou.

V některých publikacích se uvádí až čtyřnásobný nárůst rizika CMP u žen s migrénou s aurou ve věku pod 45 let, s ještě větším rizikem u kuřaček.

Vztahy mezi migrénou a CMP jsou velmi složité. Často je citován klasifikační systém Welche z roku 1994, který rozlišuje 4 kategorie:

 • Koexistence CMP a migrény
 • CMP s klinickým obrazem migrény
 • Migrénou indukovaná CMP (migrenózní infarkt)
 • Nejisté souvislosti

K zařazení do kategorie "koexistence CMP a migréna" je nutný výskyt migrény časově zcela nezávislý na vzniku symptomů CMP.

U nemocných z kategorie "CMP s klinickým obrazem migrény" se předpokládá, že příčinou klinických příznaků migrény je strukturální léze nezávislá na patogenezi migrény.

Do kategorie migrénou indukovaných CMP (migrenózní infarkt) patří nemocní, u kterých se objevují příznaky CMP výlučně v průběhu ataky migrény, příznaky CMP jsou identické s příznaky dřívějších migrenózních atak a jiné příčiny CMP nejsou prokazatelné.

Důležité jsou vztahy a rozdíly mezi migrénou a TIA (tranzitorní ischemické ataky).

Hlavní rozdíly uvádíme v následující tabulce (podle MacGregor 1999)40:

TIA

Migréna

Anamnéza

Nebyly předchozí epizody

Typické záchvaty v dětství či v adolescenci

Rozvoj symptomů

Náhlá příhoda (sekundy)

Pomalý rozvoj během několika sekund

Trvání

Více než 1 hodinu

Typicky 20-30 minut

Časování

Začátek s bolestmi hlavy nebo bez nich, nejsou časové vazby

Ložiskové příznaky před typickými bolestmi hlavy

Zrakové poruchy

Monokulární skotomy

99 % aura, homonymní pozitivní skotomy se postupně rozšiřují přes zorné pole ve tvaru "C", scintilační okraje (zig-zag)

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy nejsou běžným příznakem

Bolesti hlavy následují ložiskové příznaky, aura se může projevovat bez bolesti hlavy

Další důležitou neurologickou komorbiditou migrény je epilepsie. Prevalence migrény u epileptiků se uvádí mezi 8 a 23 %, střední prevalence epilepsie u migreniků se uvádí 5,9 %
(1-17 %)47. Někdy může být obtížné oddiferencovat záchvat migrény s aurou od záchvatu parciální komplexní epilepsie. Rozhodnutí přináší většinou elektroencefalografické vyšetření, podrobné sledování záchvatů.

Samotná migréna nemá typický EEG obraz a při nálezu ložiskových abnormit je prakticky jisté, že se jedná o epilepsii. U nemocných se souběžným výskytem epilepsie i migrény je velmi vhodná léčba valproátem, který je účinným antiepileptikem a velmi dobrým profylaktikem migrény.

Další skupinu komorbidit migrény tvoří afektivní poruchy: deprese, bipolární manio-depresivní poruchy, panická porucha, anxiozita. U všech uvedených onemocnění byla prokázána vyšší prevalence u migreniků ve srovnání s běžnou pupulací.

 

 


Czech–hs.cz