Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Chronické každodenní bolesti hlavy

2.6 Chronické každodenní bolesti hlavy ("chronic daily headache")
2.6.1 Definice a klasifikace

Definice této skupiny chronických bolestí hlavy je zatím kontroverzní. Je zásluhou především Silbersteina , že došlo v poslední době k objasnění řady etiologických faktorů a zavedení účinných léčebných postupů.
Jde o chronické bolesti hlavy s trváním mnohem delším než status migraenosus a často menší nebo kolísající intenzity. Hranice mezi status migraenosus a chronic daily headache není ostrá, protože neexistuje horní časový limit pro migrenózní status.
Zařazení bývá obtížné a často jsou tyto bolesti klasifikovány jako chronické tenzní bolesti hlavy (CTBH). Když se současně vyskytují těžší ataky migrény, mluví se často o kombinovaných bolestech hlavy62,63,65,68,71,78,95.
Podle definice Silbersteina71 je skupina chronických (každo)denních bolestí hlavy (CKBH) velmi široká a zahrnuje všechny pacienty trpící bolestmi hlavy častěji než 15 dnů v měsíci a s průměrným trváním ataky kolem 4 hodin.
Výše uvedený autor navrhuje následující dělení primárních chronických denních bolestí hlavy:

Průměrné trvání bolesti hlavy delší než 4 hodiny:

 • Transformovaná migréna
 • Chronické tenzní bolesti hlavy
 • Nové perzistující denní bolesti hlavy
 • Hemicrania continua


Prakticky u všech nemocných je výskyt těchto typů chronických bolestí hlavy spojen s nadužíváním léků (analgetika, ergotamin aj.). Proto se navrhují u všech 4 skupin podskupiny s nadužíváním a bez nadužívání léků.

Průměrné trvání záchvatů menší než 4 hodiny:

 • Cluster headache
 • Chronické paroxysmální hemikranie
 • Hypnické bolesti hlavy
 • Idiopatické bodavé bolesti hlavy

Transformovaná migréna

Jde většinou o nemocné s typickým začátkem migrény v dětství nebo během dospívání. V průběhu let se frekvence migrenózních atak pozvolna zvyšuje a poklesne intenzita bolestí hlavy, jsou méně vyjádřeny doprovodné projevy jako nauzea, zvracení, fotofobie, fonofobie. Bolesti hlavy se v určité době vyskytují téměř denně a mohou se podobat chronickým tenzním bolestem hlavy. Někdy pozorují nemocní kromě popsaných lehkých atak i epizodické těžší záchvaty typické migrény. Velmi častým doprovodným jevem transformované migrény je deprese.

Až 80 % nemocných nadužívá léky a vysazením těchto léků dochází během několika dnů, někdy týdnů, ke zřetelnému zlepšení.

Chronické tenzní bolesti hlavy

Tento typ byl už zmíněn u kapitoly o tenzních bolestech hlavy. Předpokladem k zařazení do této skupiny je výskyt častěji než 15 dnů v měsíci a trvání atak delší než 4 hodiny. Bolesti hlavy jsou mírnější, tlakové, oboustranné, nebývá zvracení, většinou chybí fotofobie a nevolnost a dříve trpěl nemocný i epizodickým typem tenzních bolesti hlavy. Frekvence záchvatů se v posledních aspoň 3 měsících zvýšila.

Velmi často zjistíme nadužívání léků, není to však výlučná podmínka diagnózy.

Nové denní perzistující bolesti hlavy

Jde o bolesti hlavy náhle vznikající a perzistující delší dobu než 4 hodiny, často jsou bolesti kontinuální a kolísající intenzity. Lokalizace bolesti je stále stejná. V anamnéze nejsou údaje o migréně či tenzních bolestech hlavy. Jde většinou o mladší nemocné než u transformované migrény.

Hemicrania continua

Jde o vzácný typ chronických bolestí hlavy. Existují neremitující a remitující formy.

Goadsby a Lipton20 navrhli následující kritéria (zkráceno):

1. Trvání minimálně 1 měsíc
2. Výlučně jednostranné bolesti hlavy
3. Bolesti jsou:
a. Kontinuální, kolísající intenzity
b. Střední intenzity
c. Nejsou zjistitelné vyvolávající faktory
4. Absolutní účinnost indometacinu
5. Při těžší exacerbaci bolestí edém víčka, ptóza, rinorea, větší slzení, konjunktivální reakce
6. Někdy současně ataky bodavých bolestí hlavy


Patofyziologie chronických denních bolesti hlavy není známa. Velkou úlohu hraje u všech forem nadužívání analgetik, ergotaminu a jiných látek.

V souhrnu mohou hrát úlohu následující faktory :

 • Trvalá abnormální excitace periferních aferentních nociceptivních vláken
 • Zvýšená dráždivost neuronů nc. caudalis
 • Narušená modulace bolesti
 • Spontánní centrální bolesti
 • Kontinuální aktivita generátoru migrény v oblasti mozkového kmene

Kombinace uvedených faktorů


Czech–hs.cz