Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Klasifikace migrény

2.1.5 Klasifikace migrény podle IHS (1988)25

V minulosti existovala celá řada klasifikačních systémů bolesti hlavy. Ke sjednocení došlo v roce 1988, kdy International Headache Society (IHS) v časopise Cephalalgia publikovala základní klasifikační systém bolestí hlavy, který je dodnes platný a všeobecně uznávaný.

V tomto systému jsou bolesti hlavy rozděleny do dvou hlavních skupin: na primární bolesti hlavy (skupiny 1-4) a sekundární bolesti hlavy (skupiny 5-12).
Migrény patří do skupiny primárních bolestí hlavy, nemají žádný známý či zjistitelný organický podklad. Přes veškerý pokrok v posledních letech a narůstající znalosti o patofyziologii migrény není zatím možná klasifikace etiologická.
Jednotlivé typy primárních bolestí hlavy, a zvláště migrény, se liší pouze trváním záchvatů, periodicitou, lokalizací bolestí, věkovou vazbou, genetickými faktory, doprovodnými projevy, intenzitou, trváním jednotlivých atak a někdy i účinností léčebných postupů.
Typickým projevem migrény je skutečnost, že mezi záchvaty je postižená osoba zcela zdráva.
Proto je klasifikační systém pouze deskriptivní a jednotlivé typy migrény jsou řazeny podle svých více méně typických projevů.
Celá situace je komplikována tím, že se jednotlivé typy primárních bolestí hlavy často kombinují (hlavně migréna a tenzní bolesti hlavy) a že velmi často pozorujeme současně prvky sekundárních bolestí hlavy. Velmi významnou sekundární složkou jsou faktory vertebrogenní (cervikogenní), které působí buď jako spouštěcí podnět, nebo tvoří samostatnou diagnostickou jednotku.
Zcela samostatnou kapitolu představují hormonálně podmíněné migrény, zvl. menstruační a perimenstruační migrény, kterým uvedená klasifikace nevěnuje zvláštní pozornost.
Rozlišení jednotlivých typů primárních bolestí hlavy a jednotlivých typů migrény má enormní význam především při volbě správného léčebného postupu.
Každý jednotlivý typ migrény vyžaduje specifický léčebný postup a žádný příznak nesmí být podceňován.
Velmi pestré jsou spouštěcí faktory primárních bolestí hlavy a veliký význam má znalost komorbidit migrény. Této problematice proto budeme věnovat zvláštní kapitolu.
V následující tabulce uvádíme klasické klasifikační schéma migrén včetně číselných kódů jednotlivých forem.
Uvedené číselné kódy jsou sice dobře myšleným návodem ke klasifikaci, není však zatím obecným zvykem je důsledně používat.

1. Migréna

1.1 Migréna bez aury (běžná migréna)
1.2 Migrény s aurou (klasická migréna)
1.2.1 Migréna s typickou aurou
1.2.2 Migréna s prolongovanou aurou
1.2.3 Familiární hemiplegická migréna
1.2.4 Bazilární migréna
1.2.5 Migrenózní aura bez bolesti hlavy
1.2.6 Migréna s akutní aurou
1.3 Oftalmoplegická migréna
1.4 Retinální migréna
1.5 Periodické syndromy v dětství asociované s migrénou či předcházející migrénu
1.5.1 Benigní paroxysmální vertigo v dětství
1.5.2 Alternující hemiplegie dětského věku
1.6 Komplikace migrény
1.6.1 Migrenózní infarkt
1.6.2 Status migraenosus
1.7 Migrenózní poruchy nesplňující výše uvedené podmínky


Czech–hs.cz