Czech Headache Society
Czech Headache SocietyNapište nám

Bolesti hlavy při sexuální aktivitě

2.9.3.6 Bolesti hlavy při sexuální aktivitě

Bolesti hlavy v souvislosti se sexuální aktivitou představují velmi zajímavé medicínské i psychologické téma. Silné bolesti hlavy během soulože (těžké tenzní bolesti hlavy, střední až těžký záchvat migrény) jsou velmi často příčinou odmítnutí sexuálního styku postiženými muži i ženami a u monogamních manželství je záchvat bolesti hlavy či migrény při souloži častou příčinou výrazné redukce pohlavních styků partnerů. Migréna v důsledku sexuálních aktivit může být příčinou mimomanželských styků a dokonce i rozvodů manželství. První popis sexuálních bolestí hlavy pochází asi od Hippokrata, který připisoval sexuálním aktivitám spouštěcí úlohu pro vznik bolesti hlavy.

Velkou zásluhu o popis této klinické jednotky má český neurolog Kamil Kříž, který podle světového písemnictví popsal jako první v časopisu Českých a slovenských neurologů a neurochirurgů v roce 1970 tento druh bolesti hlavy a jeho provázanost se subarachnoideálním krvácením.

Klasifikace bolesti hlavy při sexuální činnosti je různorodá, podle Headache Classification Committee of the International Headache Society hovoříme o "bolestech hlavy asociovaných se sexuální aktivitou". Jiné názvy jsou "benigní koitální bolesti hlavy", "koitální bolesti hlavy", "orgastické bolesti hlavy" aj.

Bolesti hlavy se mohou vyskytovat během "klasického" heterosexuálního styku (během soulože, před a během orgasmu), ale i během jiných sexuálních aktivit (např. při masturbaci mužů i žen).

Muži trpí koitálními bolestmi hlavy častěji než ženy (až 85 %), pravděpodobně v důsledku větší fyzické aktivity během soulože. V této souvislosti je zajímavé srovnávání bolestí hlavy při sexuální činnosti s benigními bolestmi hlavy při (nadměrné) fyzické aktivitě.

Souběžný výskyt koitálních bolestí hlavy a bolesti hlavy při nadměrné fyzické aktivitě se popisují u 40 % nemocných!

Časté jsou i údaje o migréně či jiných bolestech hlavy v příbuzenstvu postižených .

Podle časového období výskytu a typu dělíme benigní bolesti hlavy asociované se sexuální činností na 3 typy:

1. Tupé, křečovité, oboustranné suboccipitální bolesti

Jsou to bolesti vrcholící před vlastním orgasmem, stupňující se sexuálním vzrušením s maximem během orgasmu. Podle typu nejde o migrenózní bolesti hlavy, nýbrž o bolesti typické pro tenzní typ (oboustranné bolesti hlavy, okcipitální, tupé, bez nevolnosti a zvracení, bez fotofobie, malé až střední intenzity, s pocitem svalové kontrakce). Příčinou jsou pravděpodobně spasmy kraniofaciálních svalů před orgasmem.

2. Krátkodobé, velmi intenzivní až explozivní bolesti hlavy

U tohoto typu jsou bolesti hlavy lokalizovány okcipitálně či retroorbitálně a doprovázejí orgasmus.

Jde o nejčastější typ sexuálně podmíněných bolestí hlavy. Jsou vyvolány zvýšením nitrolebního a krevního tlaku během orgasmu.Tyto bolesti splňují kritéria migrény (většinou jednostranné, pulzující, velmi silné bolesti hlavy s nevolností, zvracením, fotofobií, fonofobií, zhoršující se další tělesnou námahou).

3. Bolesti hlavy v důsledku nízkého likvorového tlaku

Tyto bolesti se podobají bolestem hlavy po lumbální punkci. Jsou způsobeny únikem likvoru při souloži. Jde o nejméně častý, spíše vzácný a sporný typ.

Diagnostická kritéria bolestí hlavy asociovaných se sexuální činnosti podle IHS25:

  • bolestem hlavy předchází sexuální vzrušení
  • začátek bývá oboustranný
  • bolesti hlavy vymizí přerušením sexuální aktivity
  • nejsou zjistitelné nitrolební léze


Koitální bolesti hlavy jsou většinou benigní, v některých případech však jde o sekundární bolesti hlavy maligního typu. Nejčastější příčinou maligních bolestí hlavy při sexuální činnosti je subarachnoideální krvácení. U 3,8 až 12 % nemocných s vakovitým aneurysmatem a u 4,1 % nemocných s arteriovenózní malformací je subarachnoideální krvácení následkem sexuální činnosti!

Etiologie

Velmi častými příčinami sexuálně podmíněných bolestí hlavy jsou přidružená somatická onemocnění jako arteriální hypertenze, obezita a malá fyzická kondice. I neobvyklý stupeň sexuálního vzrušení (např. soulož staršího muže s mladou a velmi aktivní ženou či soulož mladého velmi aktivního muže se ženou "zanedbanou" v manželství) mohou být spouštěcími faktory sexuálních bolestí hlavy.

Epidemiologie

Rasmussen and Olesen (1992)52 zjistili celoživotní prevalenci orgastických bolestí hlavy kolem 1 %.

Diferenciální diagnóza

Je především zapotřebí vždy myslet na možnost provokace subarachnoideálního krvácení souloží. Rozhodující je další průběh a často rozhoduje včas provedené CT vyšetření, popř. lumbální punkce. U chronických sexuálních bolestí hlavy neovlivnitelných preventivními kroky doporučujeme vždy vyšetření MRI.

Léčba

Nemedikamentózně se doporučuje zvyšování kondice, redukce tělesné váhy, změna poloh, omezení sexuální činnosti na určité dny apod.

Medikamentózně se léčba neliší od léčby migrény v akutní fázi. Někdy se osvědčuje podávání indometacinu (až 100 mg) 2 hodiny před souloží nebo např. 2 dny před zamyšlenou souloží 3× denně 25 mg pravidelně.


Czech–hs.cz